Je bevindt je hier:

Algemene bezoekersvoorwaarden

Algemene Voorwaarden m.b.t. het bezoek aan en/of de gebruikmaking van het gebouwencomplex van Beeld & Geluid te Hilversum.

1. Definities

1.1 Beeld & Geluid: de Stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid te Hilversum, die het Complex beheert en exploiteert;
1.2 Complex: het geheel van de op het Media Park te Hilversum gevestigde, al dan niet bebouwde, oppervlakten en ruimten welke vallen onder de rechts- en beheersbevoegdheid van Beeld & Geluid, daaronder in het bijzonder begrepen het gebouw van Beeld & Geluid met de tentoonstellingsruimten waarin het museum is ingericht, alsook theaterzalen, workshop- en vergaderruimten, Atrium, Lounge, café-restaurant, terrassen, tuin, parkeergarage, klantenservice, depot(s) etc.;
1.3 Bezoeker: iedere individuele of tot een groep behorende natuurlijke persoon die geautoriseerd is tot het betreden van het Complex;

1.4 Opdrachtgever: een (rechts)persoon die met Beeld & Geluid een overeenkomst sluit ter zake van een Arrangement;
1.5 Arrangement: een door of ten behoeve van een Opdrachtgever in het Complex georganiseerde bijeenkomst van door de Opdrachtgever aangewezen Bezoekers, waarbij Beeld & Geluid zorg draagt voor de beschikbaarstelling van overeengekomen Diensten tegen een door de Opdrachtgever te betalen vergoeding;
1.6 Diensten: het door Beeld & Geluid verlenen van toegang tot (gedeelten van) het Complex en/of het beschikbaar stellen van infrastructurele faciliteiten, zoals vergader- en/of presentatieruimten, restauratieve voorzieningen, en/of het geven van begeleide rondleidingen, alles met alle redelijkerwijs daarbij behorende prestaties;

1.7 Goederen: alle stoffelijke voorwerpen, daaronder begrepen gelden en geldswaardige papieren, kostbaarheden, sieraden, kleding- of bagagestukken etc., die toebehoren aan, dan wel worden meegenomen door Bezoekers;
1.8 Annulering: de in schriftelijke vorm door de Opdrachtgever aan Beeld & Geluid gedane mededeling dat het Arrangement geen doorgang vindt of dat van één of meer overeengekomen Diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door Beeld & Geluid aan de Opdrachtgever gedane mededeling dat het Arrangement geen doorgang kan vinden of één of meer overeengekomen Diensten niet verstrekt zullen worden;
1.9 Reserveringswaarde: de totale omzetverwachting van Beeld & Geluid ter zake van een Arrangement, welke verwachting is gebaseerd op het door de Opdrachtgever aangegeven aantal Bezoekers en de aard en omvang van de af te nemen Diensten, op grond van de door Beeld & Geluid gehanteerde tarieven. De Reserveringswaarde zal als zodanig in de overeenkomst met de Opdrachtgever worden vastgelegd.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op:

 • alle vormen van aanbod van de mogelijkheid om in de hoedanigheid van Bezoeker toegang te krijgen tot het Complex;
 • alle situaties waarin een Bezoeker zich op of binnen het Complex bevindt; 
 • alle situaties waarin sprake is van de aanbieding, de totstandkoming, de inhoud en de uitvoering van overeenkomsten met Opdrachtgevers ter zake van Arrangementen en/of Diensten, zulks onder uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgevers en/of andere derden.

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 De voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke personen en/of rechtspersonen die in opdracht van Beeld & Geluid betrokken zijn bij de exploitatie van het Complex en/of het verrichten van Diensten.
2.4 Indien en voor zover Beeld &  Geluid in het bezit komt van persoonsgegevens ten aanzien van de Bezoekers zal Beeld & Geluid zorgvuldig met deze data omgaan. Ons privacystatement voor bezoekers vindt u hier.

3. Toegang tot het Complex van Beeld & Geluid

3.1 Alle door Beeld & Geluid gedane, al dan niet op zijn website of d.m.v. andere media gepubliceerde prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie ter zake van (het bezoek aan) het Complex zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden gewijzigd.
3.2 Beeld & Geluid behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen Bezoekers te weigeren, behoudens indien een zodanige weigering kennelijk onredelijk is of in strijd is met enige wettelijke bepaling. 
3.3 Bezoekers dienen geautoriseerd te zijn om het Complex te bezoeken.
Geautoriseerde Bezoekers zijn Bezoekers die aan één of meer van de volgende voorwaarden voldoen:

A. zij zijn medewerker of vaste relatie van Beeld & Geluid en beschikken als zodanig over een door Beeld & Geluid afgegeven identiteitspas;
B.  zij zijn bij de receptiebalie in de hal van het Complex aangemeld en/of geregistreerd en hebben aldaar toestemming verkregen het Complex nader te betreden;
C. zij beschikken over een geldig toegangsbewijs (bijvoorbeeld aankoopbewijs e-ticket, ter plaatse gekocht toegangsbewijs, vrijkaart of uitnodigingsdocument);
D. zij behoren tot de kring van genodigden in het kader van een door Beeld & Geluid in het Complex georganiseerd evenement (bijv. receptie, radio- of televisieopname);
E. zij behoren tot de kring van - als zodanig aan Beeld & Geluid bekend gemaakte - genodigden in het kader van een door of ten behoeve van een Opdrachtgever in het Complex georganiseerd Arrangement.

Aan niet geautoriseerde Bezoekers kan de toegang tot het Complex te allen tijde worden ontzegd.
Aan geautoriseerde Bezoekers kan de toegang tot het Complex worden ontzegd buiten de reguliere tijden en/of openingsuren van de door desbetreffende Bezoeker te bezoeken Diensten, evenementen, of Arrangementen.
Voorts kan aan geautoriseerde Bezoekers te allen tijde de toegang tot het Complex worden ontzegd in het geval dit op grond van wettelijke voorschriften, instructies van de openbare veiligheids- en/of hulpverleningsdiensten, dan wel in geval van een calamiteit geïndiceerd is.
3.4 Bezoekers die toegang tot het Complex wensen te krijgen om het museum te bezoeken kunnen op twee onderscheiden wijzen een toegangsbewijs verkrijgen. 
De eerste mogelijkheid is om bij de receptiebalie in de hal van het Complex tegen betaling van de geldende toegangsprijs een toegangsbewijs aan te schaffen.
De tweede mogelijkheid is om via de website van Beeld & Geluid een e-ticket (met tijdslot)  aan te schaffen.
De mogelijkheid om e-tickets aan te schaffen heeft betrekking op het aanschaffen van kleine aantallen individuele toegangsbewijzen via internet. In geval van groepsbezoek vanaf een aantal van 15 Bezoekers dient de informatie omtrent groepsreserveringen te worden geraadpleegd op de website van Beeld & Geluid.
E-tickets met tijdslot kunnen worden aangekocht door middel van het sluiten van een overeenkomst op afstand via www.beeldengeluid.nlEen aanbod aan de Bezoeker wordt geacht te zijn gedaan indien de Bezoeker het aanvraagformulier volledig heeft ingevuld en elektronisch aan Beeld & Geluid heeft gestuurd door middel van het aanklikken van 'bevestigen' in de bestelprocedure. De overeenkomst tussen de Bezoeker en Beeld & Geluid komt tot stand op het moment dat Beeld & Geluid, na verificatie van de betaling, per e-mail een e-ticket aan de bezoeker heeft gestuurd. Op het e-ticket wordt de aankoopdatum, de betaalmethode en het betaalde bedrag vermeld.
Een e-ticket geeft per persoon eenmalig toegang tot het Complex, althans het museum, het restaurant en overige publieke facilitaire ruimten. Om toegang te verkrijgen dient het e-ticket uitgeprint, en met de daarop staande barcode ongevouwen en onbeschadigd, te worden meegenomen en bij de toegangscontrole te worden getoond.
3.5 Toegangskaarten (aan de receptiebalie gekocht dan wel e-tickets) zijn niet gebonden aan een dag of tijdstip en zijn geldig tot een jaar na aankoopdatum. In uitzondering op het bepaalde in de vorige zin zijn toegangskaarten met betrekking tot een bijzonder, als zodanig op de toegangskaart vermeld evenement, uitsluitend geldig op de datum(s) waarop desbetreffend evenement plaatsvindt.
Toegangskaarten worden niet teruggenomen, uitbetaald, vervangen of verlengd.
De Bezoeker verkrijgt geen restitutie en/of enige andere vergoeding van de betaalde toegangsprijs in geval van verlies of diefstal van het toegangsbewijs voorafgaand aan het betreden van het Complex of indien geen gebruik wordt gemaakt van een vooraf gekocht toegangsbewijs, dan wel wanneer dit toegangsbewijs ongeldig is geworden door enkel verloop van tijd. Evenmin kan een toegangsbewijs worden geruild.
3.6 Het bezit van een geldig toegangsbewijs biedt geen zekerheid dat de houder ervan onmiddellijk als Bezoeker tot het Complex wordt toegelaten. Beeld & Geluid hanteert voor de veiligheid en het comfort van de Bezoekers een maximum aantal Bezoekers dat gelijktijdig in het Complex, in het bijzonder het museum, wordt toegelaten. Bij dreigende overschrijding van dit aantal kan een wachttijd van toepassing zijn.
3.7 In het geval dat een Bezoeker het Complex in verband met een omstandigheid bedoeld als in de laatste zin van artikel 3.3 voortijdig moet verlaten, zal Beeld & Geluid de daadwerkelijk betaalde toegangsprijs vergoeden
In alle andere gevallen, te weten in de gevallen als bedoeld in de twee voorlaatste zinnen van artikel 3.3, alsook in de gevallen dat de Bezoeker in strijd handelt met onderhavige voorwaarden dan wel met de binnen het Complex geldende voorschriften, een en ander als nader vermeld in de artikelen 4.1 tot en met 4.3, bestaat voor de Bezoeker aan wie op die grond de toegang is ontzegd geen aanspraak op enige vorm van restitutie of schadevergoeding.
3.8 De toepasselijkheid van bepalingen 3.4 en 3.5 zijn onderhevig aan maatregelen van de overheid in verband met de volksgezondheid.

4. Verblijf in het Complex van Beeld & Geluid

4.1 Gedurende het verblijf in het Complex dient de Bezoeker zich in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften, de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van de bezochte faciliteit of Dienst geldende regels van fatsoen te gedragen. De Bezoeker is voorts verplicht de door, als zodanig herkenbare, functionarissen (gastheren/-vrouwen, rondleiders, publieksbegeleiders en museumhosts, horeca medewerkers, etc.) van Beeld & Geluid gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen. Indien naar het oordeel van deze functionaris een Bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze voorschriften, normen, aanwijzingen en instructies handelt, kan aan deze de verdere toegang tot het complex van Beeld & Geluid worden ontzegd, zonder dat Beeld & Geluid tot enige vorm van restitutie of schadevergoeding gehouden zal zijn.
4.2 Bezoekers tot 12 jaar worden uitsluitend onder begeleiding van een meerderjarige Bezoeker (bijv. ouder of docent) in het Complex toegelaten. Per meerderjarige Bezoeker worden ten hoogste 30 onder diens toezicht staande Bezoekers tot 12 jaar oegelaten. Begeleiders van Bezoekers tot 12 jaar zijn te allen tijde verantwoordelijk voor het gedrag van de door hen begeleide Bezoekers tot 12 jaar.
4.3 Het is de Bezoeker onder meer verboden om in het Complex:

A. goederen en diensten van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel andere activiteiten  met een commercieel oogmerk te verrichten behoudens voorafgaande toestemming van Beeld & Geluid;
B. andere Bezoekers opzettelijk en langdurig de weg te versperren en/of het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren;
C. andere Bezoekers te hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door het gebruik van mobiele telefoons, geluidsboxen en/of andere bronnen van geluidsoverlast, tenzij dit gebruik expliciet door Beeld & Geluid wordt toegestaan;
D. (huis-)dieren mee te nemen, uitgezonderd wanneer het gecertificeerde hulphonden betreft en deze een Bezoeker met identificatiepas begeleiden of in ruimten waar deze expliciet worden toegestaan;
E. te roken, anders dan in de daartoe bestemde en door middel van woorden en/of pictogrammen aangeduide buitenlocaties;
F. etenswaren te nuttigen op/in het Complex, uitgezonderd in de daartoe door Beeld en Geluid aangewezen ruimte (café-restaurant en bijbehorend terras, locatie waar recepties e.d. plaatsvinden);
G. naar het oordeel van een functionaris van Beeld & Geluid gevaarlijke voorwerpen of stoffen mee te nemen, daaronder mede begrepen wandelstokken, paraplu's of grote tassen. Deze Goederen dienen te worden achtergelaten op een door Beeld & Geluid aan te wijzen plaats (garderobe met lockers);
H. tentoongestelde objecten aan te raken, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is toegestaan; Bezoekers die als begeleider optreden van minderjarige Bezoekers dienen er strikt op toe te zien dat tentoongestelde objecten niet worden aangeraakt door de door hen begeleide minderjarige Bezoekers.
I. onzorgvuldig om te gaan met leendevices zoals hulpmiddelen of apparatuur (beschadiging, zoek raken, uitlenen aan andere bezoekers, etc.) 

4.4 In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid van personen of de collectie zulks redelijkerwijze vereist, zijn functionarissen van Beeld & Geluid gerechtigd inzage te verlangen in de door de Bezoeker meegevoerde (hand-)bagage. Indien zulks door Beeld & Geluid noodzakelijk wordt geacht, is speciaal opgeleid en getraind personeel gerechtigd de Bezoeker bij het betreden van het Complex te fouilleren. De Bezoeker wordt voor het betreden van het Complex gewaarschuwd dat deze maatregel van kracht is. 
Beeld & Geluid is gerechtigd in het Complex gebruik te maken van cameratoezicht ten behoeve van beveiliging en toezicht. Bij incidenten zal Beeld & Geluid de aldus verkregen beelden vastleggen en bewaren teneinde onderzoek te kunnen doen verrichten en aansprakelijkheid vast te stellen. Beeld & Geluid conformeert zich aan de voor het gebruik van cameratoezicht geldende regels. Voor meer informatie omtrent cameratoezicht verwijzen wij u naar ons privacystatement voor muzeumbezoekers
4.5 Het maken van foto-, video- en filmopnamen binnen het Complex is toegestaan, mits dit plaatsvindt voor eigen gebruik dan wel verspreiding via social media, zolang dit niet met een commercieel oogmerk gebeurt. Commerciële en/of professionele producties zijn slechts toegestaan indien hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming is afgegeven door Beeld & Geluid.
4.6 Beeld & Geluid is gerechtigd de Bezoeker, die tijdens een of meer eerdere bezoeken aan het Complex c.q. aan andere (openbare) instellingen in Nederland een voorwerp door schuld, grove schuld en/of opzet heeft beschadigd, of die op andere gronden aanleiding geeft tot een gerechtvaardigde vrees voor beschadiging, de toegang tot het Complex voorgoed of voor bepaalde tijd te ontzeggen; Beeld & Geluid kan in ieder geval deze Bezoeker bij al zijn bezoeken onderwerpen aan de maatregelen als genoemd in artikel 4.4 Het besluit tot ontzegging van de toegang moet de Bezoeker onverwijld en gemotiveerd worden bekendgemaakt, zo mogelijk schriftelijk.

5. Goederen

5.1 Bezoekers kunnen desgewenst voor de tijd van hun verblijf in het Complex Goederen in bewaring geven door middel van plaatsing in daartoe bestemde lockers in de hal van het Complex. 
5.2 Het in de lockers plaatsen van brandgevaarlijke en/of explosieve stoffen, dan wel andere wettelijk verboden voorwerpen waaronder, maar niet beperkt tot steekmessen, vuurwapens, verdovende middelen is niet toegestaan.
5.3 De Bezoeker dient de locker bij het verlaten van het Complex leeg achter te laten. Beeld & Geluid behoudt zich het recht voor om dagelijks na beëindiging van de reguliere openingstijden, dan wel na het einde van de openstelling buiten de reguliere openingstijden, of bij vermeend onraad en/of misbruik, alle ongeopende lockers te (laten) openen. Goederen die alsdan in de lockers worden aangetroffen, zal Beeld & Geluid conform de procedure als vermeld in artikel 5 behandelen. Ingeval een locker wordt geopend wegens vermeend onraad en/of misbruik en de inspectie het vermoeden niet bevestigt, zal Beeld & Geluid een schriftelijke melding van de inspectie in de betreffende locker achterlaten en de locker weer sluiten. Indien de inspectie het vermoeden bevestigt, behoudt Beeld & Geluid zich het recht voor naar bevind van zaken te handelen.
5.4 Door Bezoekers verloren en in het Complex gevonden Goederen dienen te worden afgegeven bij de informatiebalie van Beeld & Geluid. Beeld & Geluid zal zich in redelijkheid inspannen om de eigenaar van de gevonden Goederen te achterhalen. 
5.5 Indien zich ter zake van gevonden Goederen een eigenaar meldt, heeft deze de keuze zelf de Goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar zich deugdelijk te kunnen legitimeren.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Beeld & Geluid is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van door Beeld & Geluid en/of derden aan Bezoeker verstrekte prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie ter zake van (het bezoek aan) het Complex, welke informatie mocht blijken onjuist, onvolledig, of onzorgvuldig te zijn, behoudens indien de tekortkomingen in de informatie het rechtstreekse gevolg zijn van opzet of grove schuld van Beeld & Geluid en/of zijn medewerkers.
6.2 Het verblijf van de Bezoeker in het Complex is voor rekening en risico van de Bezoeker. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover Beeld & Geluid ter zake het risico dat zich heeft gerealiseerd van een verzekeringsmaatschappij of een andere derde een vergoeding heeft ontvangen die de geleden schade volledig vergoed, of in geval de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Beeld & Geluid en/of zijn medewerkers.
6.3 Begeleiders van minderjarige bezoekers zijn te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door hen begeleide minderjarige bezoekers tijdens hun verblijf in het Complex.
6.4 Beeld & Geluid is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging of tenietgaan van Goederen van Bezoekers. Dit geldt eveneens indien Beeld & Geluid Goederen in bewaring heeft genomen, al dan niet door middel van plaatsing in de in artikel 6.1 bedoelde lockers. Evenmin is Beeld & Geluid aansprakelijk voor schade welke is opgetreden of toegebracht aan voertuigen van Bezoekers die zich op of in het Complex bevinden, behoudens indien en voor zover deze schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Beeld & Geluid en/of zijn medewerkers.
6.5 Voorts is Beeld & Geluid niet aansprakelijk voor schade of ongemak die het gevolg is van de volgende omstandigheden of tekortkomingen, en zullen deze derhalve nimmer tot enige verplichting tot schadevergoeding door Beeld & Geluid aan de Bezoeker aanleiding geven:

A. het - al dan niet tijdelijk - afwezig, niet zichtbaar, of niet raadpleegbaar zijn van voorwerpen of andere onderdelen uit de collectie in het museum van Beeld en Geluid;
B. het gesloten of niet beschikbaar zijn van gedeelten van het Complex van Beeld en Geluid, waaronder begrepen gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van onderdelen van het museum, dan wel het niet of in beperkte mate gebruik kunnen maken van de restauratieve voorzieningen;
C. overlast of ongemak veroorzaakt door andere Bezoekers, waaronder begrepen geluidsoverlast, hinderlijke of ongepaste uitingen of gedragingen, diefstal en molest;
D. overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, waaronder begrepen verbouwingen of het (her)inrichten van ruimtes behorend tot het Complex;
E. overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het Complex.

6.6 Ten slotte sluit Beeld & Geluid de aansprakelijkheid uit voor indirecte of gevolgschade, alsmede voor alle schade die het gevolg is van overmacht, waaronder wordt begrepen alle omstandigheden die buiten de beheers- of invloedssfeer van Beeld & Geluid dan wel de in opdracht van Beeld & Geluid werkende derden valt.
6.7 Aanspraken wegens vermeende tekortkomingen in hetgeen waartoe Beeld & Geluid zich in redelijkheid ten opzichte van de Bezoekers heeft verplicht, dienen binnen 30 dagen na de dag dat het bezoek heeft plaatsgevonden, schriftelijk Beeld & Geluid te hebben bereikt. Aanspraken die na deze termijn worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.
6.8 Beeld & Geluid onderzoekt de aanspraak als bedoeld in artikel 6.6 en geeft een schriftelijke reactie binnen 30 dagen na ontvangst van de aanspraak. Is het onderzoek dan nog niet afgerond, dan wordt dit aan de klager meegedeeld, evenals het vermoedelijke moment waarop dat wel het geval zal zijn.
6.9 Indien de aanspraak door Beeld & Geluid ongegrond wordt verklaard of anderszins niet wordt gehonoreerd, kan de Bezoeker, met verwijzing naar artikel 10.2, maatregelen in rechte inroepen.
6.10 Indien de aanspraak door Beeld & Geluid gegrond wordt verklaard, zal Beeld & Geluid in geen geval gehouden zijn tot betaling van een hoger bedrag aan schadevergoeding dan:

 1. de daadwerkelijk betaalde toegangsprijs en daadwerkelijk gemaakte reiskosten binnen Nederland of, indien dat meer is
 2. het door de verzekeraar van Beeld & Geluid aan Beeld & Geluid ter zake van de schade uitbetaalde bedrag, dan wel
 3. de ter zake van de schade van een andere derde verkregen vergoeding.

7. Arrangementen

7.1 Beeld & Geluid is uitsluitend verplicht de Diensten te leveren die als zodanig expliciet schriftelijk vermeld zijn in de in artikel 7.7 bedoelde opdrachtbevestiging.
7.2 Beeld & Geluid zal zich inspannen om de overeengekomen Diensten tijdig, volledig en zorgvuldig uit te voeren, en op de wijze zoals bij Beeld & Geluid gebruikelijk is. Indien Beeld & Geluid objectief verhinderd is om de Diensten tijdig en/of volledig uit te voeren zal hij Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. Als objectieve verhindering voor Beeld & Geluid, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming Beeld & Geluid niet kan worden toegerekend, zal gelden iedere voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door Beeld & Geluid zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.
Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of organisaties waarvan Beeld & Geluid gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst, alsmede alles wat voor desbetreffende personen of organisaties als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare tekortkoming van bedoelde personen of organisaties.
7.3 Beeld & Geluid is gehouden restauratieve voorzieningen, inclusief spijzen en dranken, aan de Bezoekers ter beschikking te stellen volgens de kwaliteit, hoeveelheid, samenstelling, locatie en tijden als met Opdrachtgever is overeengekomen. Indien geen restauratieve voorzieningen zijn overeengekomen dan kan Beeld & Geluid desgevraagd en tegen betaling het op desbetreffend tijdstip voorhanden zijnde assortiment in het bedrijfsrestaurant verstrekken.
7.4 Beeld & Geluid is gerechtigd om andere dan de met Opdrachtgever overeengekomen (vergader- en/of ontvangst-)ruimten ter beschikking te stellen, uitgezonderd indien deze vervangende ruimten in redelijkheid niet beantwoorden aan de eisen/verwachtingen die Opdrachtgever dienaangaande kan doen gelden. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht tot Annulering.
7.5 Beeld & Geluid is bevoegd om de uitvoering van Diensten geheel of gedeeltelijk te staken, achterwege te laten, op te schorten, of te modificeren in navolgende gevallen:

 • in geval van niet toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Beeld & Geluid als bedoeld in de artikelen 6.4 en 6.5;
 • indien de Opdrachtgever, dan wel diens vertegenwoordiger, dan wel de door of namens Opdrachtgever genodigde Bezoekers, niet of meer dan 30 minuten na het overeengekomen tijdstip verschijnt/verschijnen; indien de Opdrachtgever op enige wijze niet volledig voldoet aan enige verplichtingen welke uit welken hoofde dan ook jegens Beeld & Geluid bestaan, waaronder begrepen de financiële verplichtingen als bedoeld in artikel 8. Alsdan heeft de Opdrachtgever geen aanspraak op restitutie van reeds betaalde bedragen of vergoeding van schade.

7.6 In geval een overeenkomst wordt aangegaan ten behoeve van een Opdrachtgever door een derde (bijv. PR-bureau of evenementenorganisator) zijn onderhavige voorwaarden mede van toepassing op deze derde en is deze hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de aan de kant van de Opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Beeld & Geluid is aan zodanige derde geen commissie of provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
7.7 Overeenkomsten komen tot stand bij ontvangst door Beeld & Geluid van een als zodanig bevoegde vertegenwoordiger van de Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging.
7.8 De Opdrachtgever vrijwaart Beeld & Geluid terzake iedere aanspraak welke een door Opdrachtgever uitgenodigde Bezoeker jegens Beeld & Geluid mocht geldend maken, indien en voor zover deze aanspraak in de ruimste zin verband kan houden met enige door Beeld & Geluid krachtens enige overeenkomst met de Opdrachtgever te verlenen of verleende diensten dan wel met de accommodatie waarin een zodanige dienst werd verleend of moest worden verleend. Deze vrijwaringsverplichting duurt voort ook indien de overeenkomst met de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk is ontbonden, ongeacht de reden daarvan.

8. Annuleringen

8.1 Opdrachtgever is slechts bevoegd tot Annulering van een Arrangement op grond van het bepaalde in artikel 7.2 of indien Opdrachtgever zich gelijktijdig verplicht tot het op het moment van Annulering op grond van artikel 8.4 verschuldigde deel van de Reserveringswaarde te betalen. Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge Annulering kan een Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Het bepaalde in dit artikel geldt voor zover in de navolgende leden van dit artikel hiervan niet wordt afgeweken.
8.2 In geval van niet, dan wel niet tijdig verschijnen van de Opdrachtgever en/of zijn Bezoekers is de Opdrachtgever in alle gevallen verplicht de Reserveringswaarde te betalen.
8.3 Bedragen die Beeld & Geluid met het oog op de uitvoering van het Arrangement ten tijde van de Annulering reeds aan derden verschuldigd is geworden, dienen door de Opdrachtgever te allen tijde volledig aan Beeld & Geluid te worden vergoed, mits Beeld & Geluid niet onredelijk gehandeld heeft door de betreffende verplichtingen aan te gaan. De betreffende bedragen strekken in mindering op de in de navolgende bepalingen bedoelde Reserveringswaarde.
8.4 Bij Annulering door Opdrachtgever van een Arrangement dan wel bepaalde, tot het Arrangement behorende Diensten, anders dan op grond van het bepaalde in artikel 7.2, geldt het navolgende:

A. bij een Annulering tot 3 maanden voorafgaand aan de (eerste) datum van het Arrangement kan de Opdrachtgever de overeenkomst kosteloos annuleren.
B. bij een Annulering minder dan 3 maanden, doch meer dan 2 maanden voorafgaand aan de (eerste) datum van het Arrangement is de Opdrachtgever gehouden 15% van de Reserveringswaarde te vergoeden;
C. bij een Annulering minder dan 2 maanden, doch meer dan 1 maand voorafgaand aan de (eerste) datum van het Arrangement is de Opdrachtgever gehouden 35% van de Reserveringswaarde te vergoeden;
D. bij een Annulering minder dan 1 maand, doch meer dan 14 dagen voorafgaand aan de (eerste) datum van het Arrangement is de Opdrachtgever gehouden 60% van de Reserveringswaarde te vergoeden;
E. bij een Annulering minder dan 14 dagen, doch meer dan 7 dagen voorafgaand aan de (eerste) datum van het Arrangement is de Opdrachtgever gehouden 85% van de Reserveringswaarde te vergoeden;
F. bij een Annulering minder dan 7 dagen voorafgaand aan de (eerste) datum van het Arrangement is de Opdrachtgever gehouden 100% van de Reserveringswaarde te vergoeden.

8.5 Indien Annulering van een Arrangement dan wel van bepaalde, tot een Arrangement behorende Diensten plaatsvindt door Beeld & Geluid is Beeld & Geluid nimmer gehouden tot betaling van een hoger bedrag aan schadevergoeding te betalen dan:

 1. de Reserveringswaarde of, indien dat meer is
 2. het door de verzekeraar van Beeld & Geluid aan Beeld & Geluid ter zake de schade uitbetaalde bedrag, dan wel
 3. de ter zake de schade van een andere derde verkregen vergoeding.

9. Betaling

9.1 Opdrachtgever is gehouden tot betaling van al hetgeen hij krachtens de met Beeld & Geluid gesloten overeenkomst verschuldigd is. Betaling zal geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum door middel van overmaking naar de op de factuur vermelde bankrekening van Beeld & Geluid.
9.2 Indien dit in de overeenkomst is opgenomen, zal Opdrachtgever op de in de overeenkomst genoemde datum een voorschotbetaling doen. Zodanig voorschot zal nimmer meer bedragen dan de Reserveringswaarde.
9.3 De verplichting tot betaling van alle afgenomen Diensten ontstaat indien en zodra deze Diensten door Beeld & Geluid zijn geleverd en Beeld & Geluid dienaangaande een in redelijkheid gespecificeerd overzicht heeft opgesteld en beschikbaar gesteld aan Opdrachtgever. Indien er een voorschotbetaling heeft plaatsgevonden en de eindafrekening afwijkt van de Reserveringswaarde dan wel het betaalde voorschot zal het verschil tussen partijen worden verrekend.
9.4 Indien en voor zover tijdige betaling als bedoeld in de artikelen 9.1 tot en met 9.3 achterwege blijft is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en dient deze aan Beeld & Geluid alle op de inning vallende kosten te vergoeden, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke. Daarboven is de opdrachtgever een bedrag aan wettelijke rente verschuldigd, welke geldt op het moment van factuurdatum. Een gedeelte van één maand wordt bij de berekening van de rente voor een gehele maand gerekend.

10. Toepasselijk recht en geschillen

10.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op alle rechtsbetrekkingen tussen Beeld & Geluid en Bezoekers en/of Opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.
10.2 In geval van geschillen tussen Beeld & Geluid en Bezoekers of Opdrachtgevers is bij uitsluiting bevoegd de rechter in het arrondissement waartoe de vestigingsplaats van Beeld & Geluid behoort, tenzij krachtens dwingende wetsbepaling een andere rechter bevoegd is.
10.3 De nietigheid en/of ongeldigheid van één of meer van de bedingen in deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze Algemene Voorwaarden om enigerlei reden nietig en/of ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

De algemeen directeur van het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid, 

Eppo van Nispen tot Sevenaer

Laatste wijziging: 7-7-2022